બંધ

જી. કે. જનરલ હોસ્પિટલ

લોટસ કોલોની સામે, માધાપર રોડ. ભુજ - ૩૭૦૦૦૧. કચ્છ.

ઇમેઇલ : cdmo[dot]health[dot]bhuj[at]gmail[dot]com
ફોન : 2832-250150-220206
કેટેગરી / પ્રકાર: District Hospital Under Gujarat Adani Institute of Medical Sciences, Bhuj