બંધ

એસ.પી.રાઠોડ

તાલુકા પંચાયત, નખત્રાણા-370615

ઇમેઇલ : tdo[dot]nakhatrana[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન : 02835-222614
ફેક્સ નંબર : 02835-222144