બંધ

કુમ એસ.એમ.કાથડ

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -370001

ઇમેઇલ : dso-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી
ફોન : 2832-221453
ફેક્સ નંબર : 02832-252703