બંધ

શ્રી એમ.બી.પ્રજાપતિ

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -370001

ઇમેઇલ : dydeo[dot]kachchh[at]gmail[dot]com
હોદ્દો : નાયબ જિલ્લા ચુટણી અધિકારી
ફોન : 2832-224436
ફેક્સ નંબર : 02832-251691