બંધ

શ્રી કે. જી. વાછાણી

મામલતદાર ઑફિસ, ભચાઉ -370140

ઇમેઇલ : mam-bhachau[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02837-224026
ફેક્સ નંબર : 02837-224026