બંધ

શ્રી કે. સી કોરડીયા

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -370001

ઇમેઇલ : sto-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી
ફોન : 2832-253510
ફેક્સ નંબર : 2832-253510