બંધ

નાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પશ્ચિમ

પોલિસ અધિક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -370001

ઇમેઇલ : dysp-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પશ્ચિમ
ફોન : 02832-253405
ફેક્સ નંબર : 02832-250427