બંધ

નાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વ

પોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ

ઇમેઇલ : dysp-gandhi-ekutch[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : નાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વ
ફોન : 02832-280290
ફેક્સ નંબર : 02832-250233