બંધ

અદાલતો

દરેક જિલ્લામાં ઉચ્ચતમ અદાલત જીલ્લા અને સેશન્સ જજની અદાલત છે. જે સિવિલ અધિકારક્ષેત્રની મુખ્ય અદાલત છે. તેને સેશન્સનો દરજ્જો પણ છે. સેશન્સ-ટ્રાયબલ કેસ સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા સુનવણી કરવામાં આવે છે. તેમાં મૃત્યુ દંડ સહિત કોઈપણ સજા લાગુ કરવાની સત્તા છે.

જિલ્લા અને સેશન્સ ન્યાયાધીશની અદાલતમાં ઉપરાંત જિલ્લામાં બીજી ઘણી અદાલતો છે. અદાલતોની ત્રણ સ્તરની વ્યવસ્થા છે. નાગરિક પક્ષ પર, નીચલા સ્તર પર સિવિલ જજ (જુનિયર ડિવિઝન) ની અદાલત છે. ફોજદારી બાજુ પર સૌથી નીચલી અદાલત જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની છે. સિવિલ જજ (જુનિયર ડિવિઝન) નાના નાણાંકીય હિસ્સાના નાગરિક કેસો નક્કી કરે છે. ન્યાયિક મેજિસ્ટ્રેટ ફોજદારી કેસો નક્કી કરે છે જે પાંચ વર્ષ સુધી જેલની સજાની સજા આપે છે.

મધ્યમાં સિવિલ જજ (સિનિયર ડિવિઝન) ના અદાલત અને ક્રિમિનલ બાજુ પર ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની અદાલત છે. સિવિલ જજ (વરિષ્ઠ વિભાગ) કોઈપણ મૂલ્યાંકનના નાગરિક કેસો નક્કી કરી શકે છે. અતિરિક્ત સિવિલ જજ (વરિષ્ઠ વિભાગ) ની ઘણી વધારાની અદાલતો છે. આ ઉપરાંત અદાલતોનો અધિકારક્ષેત્ર એ સિવિલ જજ (વરિષ્ઠ વિભાગ) ની મુખ્ય અદાલતની જેમ જ છે. ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ એવા કેસોનો નીકાલ કરી શકે છે જે સાત વર્ષ સુધીની મુદત માટે સુધારા સાથે દંડપાત્ર છે. સામાન્ય રીતે વધારાની ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની ઘણી વધારાની અદાલતો હોય છે. ટોચના સ્તર પર જિલ્લા અને સેશન્સ ન્યાયાધીશની જેમ જ ન્યાયિક શક્તિ સાથે વધારાના જિલ્લા અને સેશન્સ જજની એક અથવા વધુ કોર્ટ હોઈ શકે છે.

અદાલતનું નામ અદાલતનું સરનામું ફોન નંબર ફેક્સ નંબર ઇમેઇલ આઈડી
જિલ્લા અને શેસન અદાલત, ભુજ ડી.વાય.એસ.પી. કચેરી પાસે, ટાઉન હોલ, જ્યુબિલી સર્કલ નજીક. ભુજ – કચ્છ ૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૯૦ ૦૨૮૩૨-૨૫૧૩૬૦ dcourt-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રિન્સિપાલ સિનિયર સિવિલ અદાલત, Bhuj ડી.વાય.એસ.પી. કચેરી પાસે, ટાઉન હોલ, જ્યુબિલી સર્કલ નજીક. ભુજ – કચ્છ ૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૯૦ ૦૨૮૩૨-૨૫૧૩૬૦ dcourt-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
જિલ્લા કાનૂની સેવા અધિકારી, ભુજ ડી.વાય.એસ.પી. કચેરી પાસે, ટાઉન હોલ, જ્યુબિલી સર્કલ નજીક. ભુજ – કચ્છ ૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૯૦ ૦૨૮૩૨-૨૫૧૩૬૦ dcourt-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ખાવડા (સીટીંગ અદાલત) વિસરામગૃહ – ખાવડા – કચ્છ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૯૦ ૦૨૮૩૨-૨૫૧૩૬૦ dcourt-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
જુવેનીલ જસટીસ બોર્ડ, ભુજ ડી.વાય.એસ.પી. કચેરી પાસે, ટાઉન હોલ, જ્યુબિલી સર્કલ નજીક. ભુજ – કચ્છ ૩૭૦૦૦૧
અધિક જિલ્લા અદાલત, ગાંધીધામ ડીસી -૫, પાન્જો ઘર, અદિપુર – ગાંધીધામ હાઇવે, ગાંધીધામ- કચ્છ ૩૭૦૨૦૧ ૦૨૮૩૬-૨૮૦૨૨૩ ૦૨૮૩૬-૨૮૦૨૨૩ do-61645-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રિન્સિપાલ સિનિયર સિવિલ અદાલત, ગાંધીધામ ડીસી -૫, પાન્જો ઘર, અદિપુર – ગાંધીધામ હાઇવે, ગાંધીધામ- કચ્છ ૩૭૦૨૦૧ ૦૨૮૩૬-૨૮૦૨૦૩ ૦૨૮૩૬-૨૮૦૨૦૩ gandhidhamdcourtkut[at]gmail[dot]com
અધિક જિલ્લા અદાલત, અંજર પ્રિન્સિપાલ સિવીલ અદાલત, ચિત્રકૂટ સોસાયટીની પાછળ, ગાંધીધામ-ભૂજ બાયપાસ રોડ અંજર-કચ્છ-૩૭૦૧૧૦ ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૦ ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૦ adjanjar[dot]kut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિનિયર સિવિલ અદાલત, અંજર પ્રિન્સિપાલ સિવીલ અદાલત, ચિત્રકૂટ સોસાયટીની પાછળ, ગાંધીધામ-ભૂજ બાયપાસ રોડ અંજર-કચ્છ-૩૭૦૧૧૦ ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૦ ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૦ anjarkut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, ભચાઉ ભચાઉ – દુધાઇ બાયપાસ રોડ, અધિક કલેકટર કચેરી નજીક ભચાઉ-કચ્છ ૩૭૦૧૪૦. ૦૨૮૩૭-૨૨૪૦૫૭ ૦૨૮૩૭-૨૨૪૦૫૭ bhachaukut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, રાપર પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, એકતા નગર, ગેરીયા વાસ, રાપર-કચ્છ. ૩૭૦૧૬૫ ૦૨૮૩૦-૨૨૦૧૨૧ ૦૨૮૩૦-૨૨૦૧૨૧ rapar[dot]kut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, માંડવી પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, પુલ પાસે, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, માંડવી-કચ્છ. ૩૭૦૧૬૫ ૦૨૮૩૪-૨૨૩૬૫૪ ૦૨૮૩૪-૨૨૩૬૫૪ mandvikut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, મુન્દ્રા મામલતદાર કચેરીની પાછળ, ખોડીયાર મંદિર નજીક મુન્દ્રા-કચ્છ. ૩૭૦૪૨૧ ૦૨૮૩૮-૨૨૨૩૦૪ ૦૨૮૩૮-૨૨૨૩૦૪ mundrakut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, નખત્રાણા પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, પીજીવીસીએલ ઓફિસ સામે, નખત્રણા-કચ્છ ૩૨૭૦૬૧૫ ૦૨૮૩૫-૨૨૨૩૨૯ ૦૨૮૩૫-૨૨૨૩૨૯ nakhatranakut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, નલિયા પ્રિન્સિપાલ સિવિલ અદાલત, બીએસએનએલ ઑફિસ નજીક, જંગલશેશ્વર ગ્રાઉન્ડ, નલિયા – કચ્છ ૩૨૭૦૬૫૫ ૦૨૮૩૧-૨૨૨૧૨૧ ૦૨૮૩૧-૨૨૨૧૨૧ naliyakut[at]gmail[dot]com
પ્રિન્સીપલ સિવિલ કોર્ટ, દયાપર મુકામ લખપત નયય મંદિર – દયાપાર – કચ્છ ૦૨૮૩૯-૨૩૩૩૨૯ ૦૨૮૩૯-૨૩૩૩૨૯ dayaparkut[at]gmail[dot]com
કૌટુંબિક અદાલત, ભુજ બહુમાલી ભવન ત્રીજો માળ ભુજ, કચ્છ ૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨-૨૨૦૦૧૧ ૦૨૮૩૨-૨૨૦૦૧૧ familycourtbhuj[at]gmail[dot]com
મજૂર અદાલત, ભુજ બહુમાલી ભવન ત્રીજો માળ ભુજ, કચ્છ ૩૭૦૦૦૧ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૮૭૧ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૮૭૧ bhuj[dot]labour[at]gmail[dot]com