બંધ
 • સફેદ રણ

  સફેદ રણ

 • નારાયણ સરોવર

  નારાયણ સરોવર

 • સુરખાબ

  સુરખાબ

 • રણ સફારી

  રણ સફારી

 • વિજય વિલાસ પેલેસ

  વિજય વિલાસ પેલેસ

 • કચ્છી ભુંગા

  કચ્છી ભુંગા

 • ભુજીયો ડુંગર

  ભુજીયો ડુંગર

 • ક્રાંતિ તિર્થ, માંડવી

  ક્રાંતિ તીર્થ, માંડવી

જિલ્લો એક નજરે

 • વિસ્તાર : ૪૫,૬૭૪ ચો કી મી
 • વસ્તી : ૨૦,૯૨,૩૭૧
 • સાક્ષરતા દર : ૭૦.૫૯%
 • તાલુકાઓ : ૧૦
 • ગામો : ૯૨૪
 • નગરપાલિકા :
Bhupendra Patel CM
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી, ગુજરાત શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
Collector Kachchh
કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી અમિત અરોરા આઈ.એ.એસ