બંધ
 • સફેદ રણ

  સફેદ રણ

 • નારાયણ સરોવર

  નારાયણ સરોવર

 • સુરખાબ

  સુરખાબ

 • રણ સફારી

  રણ સફારી

 • વિજય વિલાસ પેલેસ

  વિજય વિલાસ પેલેસ

 • કચ્છી ભુંગા

  કચ્છી ભુંગા

 • ભુજીયો ડુંગર

  ભુજીયો ડુંગર

 • ક્રાંતિ તિર્થ, માંડવી

  ક્રાંતિ તીર્થ, માંડવી

કોઈ ઇવેન્ટ નથી
Bhupendra Patel CM
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
Praveena D K
કલેકટર અને જીલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ શ્રી પ્રવિણા ડી. કે., આઈ.એ.એસ