બંધ

અમારો સંપર્ક કરો

આ વેબસાઈટ નેશનલ ઇન્ફોર્મેટિક્સ સેન્ટર દ્વારા ડિઝાઇન અને બનાવવામાં આવી છે અને જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી, કચ્છ દ્વારા સંચાલિત છે.

જો તમારી પાસે આ વેબસાઇટ અંગે કોઇ પ્રશ્ન છે, તો તમે [gujkut[at]nic[dot]in ની ઈમેઈલ આઈડી] પર વેબ માહિતી મેનેજરને લખી શકો છો.

અભીપ્રાય દ્વારા સામગ્રી, ડિઝાઇન, અથવા તકનીકથી સંબંધિત કોઈપણ પ્રતિક્રિયા સબમિટ કરી શકાય છે.

તમે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરી શકો છો:

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ

સર્કિટ હાઉસ પાસે , માંડવી રોડ,

મોટા બંધ પાસે,

ભુજ (કચ્છ).ગુજરાત – ૩૭૦૦૦૧

ફોને: +૯૧-૨૮૩૨-૨૫૦૬૫૦

ફેક્સ: +૯૧-૨૮૩૨-૨૫૦૪૩૦

ઇમેઇલ: collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in

આપાતકાલીન

જિલ્લા હેલ્પલાઈન

કોલ : +૯૧-૨૮૩૨-૧૦૭૭