બંધ

આરટીઆઈ

ગવર્નન્સના અમલ માટે માહિતીનો અધિકાર અધિનિયમ ૨૦૦૫ સૌથી શક્તિશાળી સાધનો પૈકીનો એક છે. આ કાયદો ૧૨ ઓક્ટોબર, ૨૦૦૫ ના રોજ અમલમાં આવ્યો હતો.

વધુ માહિતી માટે મુલાકાત લો