બંધ

ઓર્ગેનાઇઝેશન ચાર્ટ

ક્રમ. હોદો ટેલીફોન નંબર ઇ-મેલ
કલેકટર અને જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૨૦ collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નિવાસી અધિક કલેકટર અને એડીએમ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૬૫૦ add-collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નાયબ કલેકટર સ્ટેમ્પ ડયુટી મુલ્યાંકન ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૧૦ sto-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નાયબ કલેકટર મદ્યાન ભોજન (એમડીએમ) ૦૨૮૩૨-૨૨૩૯૫૨ dycoll-mdms-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
જિલ્લા પુરવઠા અધિકારી ૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૫૩ dso-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી ૦૨૮૩૨-૨૨૧૪૫૩ dydeo[dot]kachchh[at]gmail[dot]com
ચીટનીશ ટુ કલેકટર ૦૨૮૩૨-૨૫૨૭૧૫ chitnis-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રાંત અધિકારી, નખત્રાણા ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૨૨ sdm-nakht-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પ્રાંત અધિકારી, અબડાસા ૦૨૮૩૧-૨૨૨૦૮૮ dcabdasa[at]gmail[dot]com
૧૦ પ્રાંત અધિકારી, અંજાર ૦૨૮૩૬-૨૪૩૩૪૫ sdmanjar[at]gmail[dot]com
૧૧ પ્રાંત અધિકારી, ભચાઉ ૦૨૮૩૭-૨૨૪૧૦૧ dcbhachau[at]gmail[dot]com
૧૨ પ્રાંત અધિકારી, ભુજ ૦૨૮૩૨-૨૫૧૦૦૭ pobhuj[at]gmail[dot]com
૧૩ પ્રાંત અધિકારી, મુંદ્રા ૦૨૮૩૮-૨૨૩૧૧૨ dcmundra45[at]gmail[dot]com
૧૪ મામલતદાર, અબડાસા ૦૨૮૩૧-૨૨૧૩૧ mam-abdada[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૫ મામલતદાર, અંજાર ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૮ mam-anjar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૬ મામલતદાર, ભચાઉ ૦૨૮૩૭-૨૨૪૦૨૬ mam-bhachau[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૭ મામલતદાર, ભુજ ૦૨૮૩૨-૨૩૦૮૩૨ mam-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૮ મામલતદાર, ગાંધિધામ ૦૨૮૩૬-૨૫૦૨૭૦ mam-gandhidham[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૯ મામલતદાર, લખ૫ત ૦૨૮૩૯-૨૫૨૯૨૧ mam-lakhapat[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨૦ મામલતદાર, માંડવી ૦૨૮૩૪-૨૨૨૭૧૧ mam-mandavi[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨૧ મામલતદાર, મુદ્રા ૦૨૮૩૮-૨૨૨૧૨૭ mam-mundra[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨૨ મામલતદાર, નખત્રાણા ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૨૪ mam-nakhtrana[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨૩ મામલતદાર, રાપર ૦૨૮૩૦-૨૨૦૦૦૧ mam-rapar[at]gujarat[dot]gov[dot]in