બંધ

ગ્રામ પંચાયતો

અબડાસા

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
વમોટી મોટી જુથ ૨૩ જખૌ ૪૫ પ્રજાઉ ૬૭ મોખરા
રવા ૨૪ વાડાપધ્ધર ૪૬ જશાપર ૬૮ ગોયલા
બારા ૨૫ લાલા જુથ ૪૭ બાડીયા ૬૯ ખીરસરા (વિં)
સુડધ્રો મોટી ૨૬ સિઘોડી મોટી ૪૮ ભારાપર ૭૦ ખુઅડા
આમરવાંઢ ૨૭ ગઢવાડા જુથ ૪૯ નાનાવાડા ૭૧ લઠેડી
બુટ્ટા ૨૮ ભાચુંડા ૫૦ કોઠારા ૭૨ નાંગીયા
કરોડીયા મોટા ૨૯ વાયોર ૫૧ ભાનાડા ૭૩ સાંધવ
જંગડીયા ૩૦ ઉકીર ૫૨ નરેડી ૭૪ હમીરપર
ચિયાસર જુથ ૩૧ તેરા ૫૩ વરંડી મોટી ૭૫ ભવાનીપર
૧૦ રાયધણજર જુથ ૩૨ ધુફી નાની ૫૪ મોકરશીવાંઢ ૭૬ કંઢાય
૧૧ બેરમોટી જુથ ૩૩ બાલાચોડ મોટી ૫૫ આશાપર ૭૭ કનકપર
૧૨ ફુલાય જુથ ૩૪ ધનાવાડા ૫૬ વમોટીનાની ૭૮ હાજાપર
૧૩ અકરી મોટી ૩૫ સુડધ્રો નાની ૫૭ સાંધાણ ૭૯ બીટ્ટા
૧૪ આરીખાણા ૩૬ નલીયા ૫૮ લાખણીયા ૮૦ રામપર (અ)
૧૫ રાપરગઢ ૩૭ ખીરસરા (કો) ૫૯ વાંકુ ૮૧ ઐડા
૧૬ વિંઝાણ ૩૮ વરાડીયા જુથ ૬૦ સાંયરા ૮૨ ઉસ્તીયા
૧૭ નારાણપર ૩૯ વલસરા ૬૧ બીટીયારી ૮૩ ખારૂઆ
૧૮ કેરવાંઢ ૪૦ રેલડીયા મંજલ ૬૨ ધુફી મોટી ૮૪ ચરોપડી મોટી
૧૯ છસરા ૪૧ છાડુરા ૬૩ સણોસરા ૮૫ ડુમરા
૨૦ બાલાપર ૪૨ સુથરી ૬૪ મોથાળા    
૨૧ ખાનાય ૪૩ સુજાપર ૬૫ નુંધાતડ    
૨૨ બેરા ૪૪ કુવાપધ્ધર ૬૬ કાળા તળાવ    

અંજાર

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
ટપ્પર ૧૫ ધમડકા ૨૯ મેઘપર બોરીચી ૪૩ દેવળિયા
ભલોટ ૧૬ બુઢારમોરા ૩૦ લાખાપર ૪૪ વીડી
લુહારીયા ૧૭ વંડી ૩૧ ખંભરા ૪૫ ચાન્દ્રોડા
વાડા ૧૮ તુણા ૩૨ મારીગણા ૪૬ રતનાલ
નવાગામ ૧૯ પાંતીયા ૩૩ વરસાણા ૪૭ નિંગાળ
હીરાપર ૨૦ વીરા ૩૪ ભીમાસર ૪૮ મથડ
ખોખરા ૨૧ ભુવડ ૩૫ મીઠાપસવારીયા ૪૯ ભાદરોઇ
મીંડીયાળી ૨૨ નગાવલાડીયા ૩૬ અજાપર ૫૦ સાપેડા
ખેડોઇ ૨૩ નાગલપર મોટી ૩૭ મોડવદર ૫૧ જરૂ
૧૦ સતાપર ૨૪ ચાંદરાણી ૩૮ ખારાપસવારીયા ૫૨ સુગારિયા
૧૧ ખીરસરા ૨૫ બીટા વલાડીયા(આ) ૩૯ રાપર ૫૩ સિનુગ્રા
૧૨ કોટડા ૨૬ સંઘડ ૪૦ આંબાપર ૫૪ રામપર
૧૩ નાની નાગલપર ૨૭ વરસામેડી ૪૧ ચન્દિયા ૫૫ મોડસર
૧૪ માથક ૨૮ દુધઇ ૪૨ કુભારિયા ૫૬ બીટા વલાડીયા(ઉ)

ભચાઉ

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
કંથકોટ ૧૬ ગઢડા ૩૧ નવા કટારીયા ૪૬ બાંભણકા
કરમરીયા ૧૭ છાડવાડા ૩૨ કબરાઉ ૪૭ લુણવા
કુંભારડી ૧૮ જંગી ૩૩ કલ્યાણપર ૪૮ સુરજબારી
ખારોઇ ૧૯ જનાણ ૩૪ ચાંદરોડી ૪૯ શીકારપુર
ચીરઇ મોટી ૨૦ નેર ૩૫ તોરણીયા ૫૦ નરા
ચોબારી ૨૧ બાનીયારી ૩૬ નારાણસરી ૫૧ કણખોઇ
બંધડી ૨૨ મનફરા ૩૭ મેઘપર કુંજીસર ૫૨ લાખાવટ
ભરૂડીયા ૨૩ રામપર ૩૮ મોરગર ૫૩ માય
વામકા ૨૪ લલીયાણા ૩૯ વાંઢીયા ૫૪ લખપત
૧૦ વોંઘ ૨૫ લાકડીયા ૪૦ સામખીયારી ૫૫ ઘરાણા
૧૧ શીકરા ૨૬ વોંઘડા ૪૧ આમરડી ૫૬ કકરવા
૧૨ શીવલખા ૨૭ હલરા ૪૨ ચીરઇ નાની ૫૭ કટારીયા જુના
૧૩ સુખપર ૨૮ અમરાપર ૪૩ ચોપડવા ૫૮ ગણેશપર
૧૪ કડોલ ૨૯ આંબલીયારા ૪૪ જડશા ૫૯ વિજપાસર
૧૫ ખોડાસર ૩૦ આધોઇ ૪૫ ધોળાવીરા    

ભૂજ

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
રાયધણજર ૩૦ લાખોંદ ૫૯ બંદરા મોટા ૮૮ શ્રીગડા
વરનોરા નાના ૩૧ કુકમા ૬૦ કોટડા (આ) ૮૯ વરલી
જવાહરનગર ૩૨ ગોડપર (ખા) ૬૧ દહીસરા ૯૦ થરાવડા
ખેંગારપર ૩૩ લુડીયા ૬૨ દેશલપર ૯૧ કાળી તલાવડી
ભારાપર ૩૪ ભીટારા ૬૩ વાડાસર ૯૨ ચપરેડી
સુરજપર ૩૫ સરાડા ૬૪ સરગુ ૯૩ ચુનડી
દિનારા નાના ૩૬ ધોરાવર ૬૫ ચુબડક ૯૪ ગજોડ
દિનારા મોટા ૩૭ રતડીયા ૬૬ લોરીયા ૯૫ મીરઝાપર
નથ્થરકુઇ ૩૮ લુણા ૬૭ રતીયા ૯૬ કોડકી
૧૦ કુવાથડા ૩૯ છછલા ૬૮ ફોટડી ૯૭ ભારાસર
૧૧ રેહા ૪૦ કુરબઇ ૬૯ ત્રાયા ૯૮ સામત્રા
૧૨ જદુરા ૪૧ આણંદસર ૭૦ કોટડા (ઉ) ૯૯ ગોડપર (સ)
૧૩ કમાગુના ૪૨ ડગાળા ૭૧ બંદરા નાના ૧૦૦ સરલી
૧૪ સુમરાસર જત ૪૩ મોખાણા ૭૨ ભીરંડીયારા ૧૦૧ વડઝર
૧૫ નાગોર ૪૪ કુનરીયા ૭૩ ડુમાડો ૧૦૨ બળદીયા
૧૬ હબાય ૪૫ ઢોરી ૭૪ ઝુરા કેમ્પ ૧૦૩ હાજાપર
૧૭ સુખપર ૪૬ મીસરીયાડો ૭૫ ઝુરા ૧૦૪ પદ્ધર
૧૮ માનકુવા ૪૭ ઉડઇ ૭૬ સોયલા ૧૦૫ ધાણેટી
૧૯ મખણા ૪૮ સાડાઇ ૭૭ ભોજરડો ૧૦૬ કનૈયાબે
૨૦ બાઉખા ૪૯ ગોરેવાલી ૭૮ દધ્ધર ૧૦૭ નાડાપા
૨૧ કંઢેરાઇ ૫૦ ધ્રોબાણા ૭૯ બેરડો ૧૦૮ કુરન
૨૨ મમુઆરા ૫૧ કોટડા (ખા) ૮૦ સુમરાસર શેખ ૧૦૯ ધ્રંગ
૨૩ કોટાય ૫૨ માધાપર (જુ) ૮૧ જામકુનરીયા ૧૧૦ હોડકો
૨૪ લોડાઇ ૫૩ જુણા ૮૨ રૈયાડો ૧૧૧ માધાપર નવાવાસ
૨૫ કેરા ૫૪ ખાવડા ૮૩ શેરવો ૧૧૨ વર્ધમાન નગર
૨૬ સેડાતા ૫૫ મીઠડી ૮૪ ઝીકડી    
૨૭ નારાણપર (પ) ૫૬ ધોરડો ૮૫ નાગીયારી    
૨૮ નારાણપર (રા) ૫૭ ખારી ૮૬ મેઘપર    
૨૯ વડવા ૫૮ અંધૌ ૮૭ ભુજોડી    

ગાંધીધામ

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
પડાણા
ખારીરોહર
અંતરજાળ
મીઠીરોહર
શિણાય
ગળપાદર
કિડાણા

લખપત

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
દયાપર ૧૨ પીપર ૨૩ લાખાપર
મેઘપર ૧૩ જુલરાઇ ૨૪ સુભાષપર
નરા ૧૪ સામજીયારા ૨૫ જુણાગીયા
જુમારા ૧૫ કોરીયાણી ૨૬ કપુરાશી
મુધાન ૧૬ છેર નાની ૨૭ પાન્ધ્રો
ફુલરા ૧૭ ભાડરા મોટા ૨૮ કોટડા મઢ
ગુનેરી ૧૮ ઘડુલી ૨૯ બરંદા
સિયોત ૧૯ ધારેશી ૩૦ વિરાણી નાની
લખપત ૨૦ મુડીયા ૩૧ નારાયણ સરોવર
૧૦ પુનરાજપર ૨૧ મીઢીયારી ૩૨ માતાના મઢ
૧૧ રોડાસર ૨૨ ખારઇ ૩૩ દોલતપર

માંડવી

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
હાલાપર ૨૦ મમાયમોરા ૩૯ મકડા ૫૮ નાના લાયજા
ભેરૈયા ૨૧ મેરાઉ ૪૦ મસ્કા ૫૯ પદમપુર
ગઢશીશા ૨૨ મોટી ભાડાઇ ૪૧ માપર ૬૦ પીપરી
ગુંદીયાળી ૨૩ મોટી રાયણ ૪૨ મોટા રતડીયા ૬૧ ફરાદી
ધુણઇ ૨૪ મોડકુબા ૪૩ મોટા ભાડીયા ૬૨ વિરાણી નાની
ધોકડા ૨૫ રાજપર ૪૪ મોટી સાંભરાઇ ૬૩ ઉનઠોડ મોટી
ઢીંઢ ૨૬ વીંઢ ૪૫ રત્નાપર ૬૪ કોડાય
દરશડી ૨૭ શેરડી ૪૬ રામપર ૬૫ આસંબીયા મોટા
દુજાપર ૨૮ હમલા ૪૭ લુડવા ૬૬ બાયઠ
૧૦ દેવપર ૨૯ કોકલીયા ૪૮ વાંઢ ૬૭ દેઢીયા
૧૧ નાગ્રેચા ૩૦ ગોધરા ૪૯ વાડા ૬૮ ગાંધીગ્રામ
૧૨ નાના આસંબીયા ૩૧ જામથડા ૫૦ વેકરા ૬૯ પોલડીયા
૧૩ બાગ ૩૨ ડોણ ૫૧ શિરવા ૭૦ નાના ભાડીયા
૧૪ બાડા ૩૩ તલવાણા ૫૨ કાઠડા ૭૧ નાની ખાખર
૧૫ બિદડા ૩૪ નાની ઉનડોઠ ૫૩ કોટડી (મ) ૭૨ નાગલપર
૧૬ ભારાપર ૩૫ પાંચોટીયા ૫૪ ગોણીયાસર મોટા ૭૩ દુર્ગાપુર
૧૭ ભીંસરા ૩૬ પુનડી ૫૫ જખણીયા ૭૪ મોટા લાયજા
૧૮ ભોજાય ૩૭ બાંભડાઇ ૫૬ જનકપર ૭૫ કોજાચોરા
૧૯ મોટી મઉ ૩૮ ભાડા ૫૭ ત્રગડી    

મુંદ્રા

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
મુંદરા ૧૨ વડાલા ૨૩ મોટા કાંડાગરા ૩૪ ભોરારા
વવાર ૧૩ મોટી ભુજ્પુર ૨૪ વાઘુરા ૩૫ શિરાચા
પ્રાગપર ૧૪ નાની તુંબડી ૨૫ બગડા ૩૬ ગુંદાલા
કારાઘોઘા ૧૫ લુણી ૨૬ બેરાજા ૩૭ લફરા
કણજરા ૧૬ ધ્રબ ૨૭ દેશલપર ૩૮ કુકડસર
વાંકી ૧૭ ટપ્પર ૨૮ રતાડીયા ૩૯ ટુંડા
લાખાપર ૧૮ મોખા ૨૯ કુંદરોડી ૪૦ ડેપા
પત્રી ૧૯ છસરા ૩૦ હટડી ૪૧ રામાણિયા
ગેલડા ૨૦ ઝરપરા ૩૧ ભદ્રેશ્વર ૪૨ નવીનાળ
૧૦ મોટા કપાયા ૨૧ વિરાણીયા ૩૨ બારોઇ ૪૩ સાડાઉ
૧૧ નાના કપાયા ૨૨ મોટી ખાખર ૩૩ ટોડા ૪૪ સમાધોધા

નખત્રાણા

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
અરલ નાની ૨૧ ઐયર ૪૧ ખોંભડી મોટી ૬૧ દનણા
દેવીસર ૨૨ મુરૂ ૪૨ રસલીયા ૬૨ રામપર સર્વા
લાખીયાવીરા ૨૩ નખત્રાણા ૪૩ રતામીયા ૬૩ વરમસેડા
નાગલપર ૨૪ પાનેલી ૪૪ મોરજર ૬૪ ઉખેડા
અંગીયા મોટા ૨૫ રતાડીયા ૪૫ મંગવાણા ૬૫ નાના અંગીયા
દેવપર ૨૬ આમારા ૪૬ વડવાકાયા ૬૬ સાંગનારા
ભીટારા ૨૭ વાલ્કા મોટા ૪૭ ટોડીયા ૬૭ કાદીયા નાના
વિરાણી મોટી ૨૮ રવાપર ૪૮ કાદીયા મોટા ૬૮ કોટડા રોહા
ખીરસરા સર્વા ૨૯ નવાવાસ ૪૯ ઘડાણી ૬૯ નારાણપર રોહા
૧૦ નીરોણા ૩૦ ઉગેડી ૫૦ હરીપર ૭૦ રોહા સુમરી
૧૧ પાલનપુર (બાંડી) ૩૧ ફુલાય ૫૧ ભડલી ૭૧ સાંયરા
૧૨ બીબર ૩૨ લુડબાય ૫૨ કલ્યાણપર ૭૨ વિભાપર
૧૩ આણંદપર ૩૩ જાડાય વ્યાર ૫૩ થરાવડા ૭૩ વિથોણ
૧૪ તરા ૩૪ ધાવડા મોટા ૫૪ લક્ષ્મીપર તરા ૭૪ વંગ
૧૫ મંજલ ૩૫ આણંદસર વી ૫૫ નાગવીરી ૭૫ સુખપર રોહા
૧૬ માધાપર (મં) ૩૬ જીયાપર ૫૬ વિગોડી ૭૬ ખીરસરા રોહા
૧૭ કોટડા (જ) ૩૭ વડવાભોપા ૫૭ ચાવડકા ૭૭ ખારડીયા
૧૮ જડોદર ૩૮ મથલ ૫૮ જતાવીરા    
૧૯ દેશલપર (ગું) ૩૯ નેત્રા ૫૯ રામપર રોહા    
૨૦ જીંજાય ૪૦ લક્ષ્મીપર નેત્રા ૬૦ વેરસલપર    

રાપર

અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ અ.નં. ગ્રામ પંચાયતનું નામ
રવ મોટી ૨૨ અમરાપર ૪૩ ભીમાસર ૬૪ લોદ્રાણી
રવ નાની ૨૩ નીલપર ૪૪ પદમપર ૬૫ ચિત્રોડ
થોરીયારી ૨૪ પગીવાંઢ ૪૫ સઇ ૬૬ વ્રજવાણી
માણાબા ૨૫ ધાડધ્રો ૪૬ ડાભુંડા ૬૭ બેલા
વણોઇવાંઢ ૨૬ ત્રંબૌ ૪૭ ઉમૈયા ૬૮ ખેંગારપર
ગવરીપર ૨૭ ભુટકીયા ૪૮ મૌવણા ૬૯ ટીદલવા
ગાગોદર ૨૮ વલ્લભપર ૪૯ જાટાવાડા ૭૦ વણોઇ
સાંય ૨૯ પ્રાગપર ૫૦ શાણપર ૭૧ વેરસરા
શીરાનીવાંઢ ૩૦ સેલારી ૫૧ નંદાસર ૭૨ મોમાઇમોરા
૧૦ દેશલપર ૩૧ મેવાસા ૫૨ કુંભારીયા ૭૩ વિજપર
૧૧ કાનમેર ૩૨ ખાનપર ૫૩ બાદરગઢ ૭૪ આણંદપર
૧૨ ધાણીથર ૩૩ પેથાપર ૫૪ ફતેહગઢ ૭૫ કલ્યાણપર
૧૩ વરણું ૩૪ ભીમદેવકા ૫૫ શાનગઢ ૭૬ જેસડા
૧૪ જદુપર-ભંગેરા ૩૫ કીડીયાનગર ૫૬ ગઢડા રાસાજી ૭૭ રામવાવ
૧૫ હમીરપર મોટી ૩૬ છોટાપર ૫૭ બાલાસર ૭૮ સુવઇ
૧૬ હમીરપર નાની ૩૭ કાનપર ૫૮ સુખપર ૭૯ ડેકરવા
૧૭ લખાગઢ ૩૮ સોનલવા ૫૯ માખેલ ૮૦ માંજુવાસ
૧૮ નાંદા-બાંભણસર ૩૯ ખીરઇ ૬૦ વજેપર ૮૧ બાદલપુર
૧૯ આડેસર ૪૦ ધબડા ૬૧ કુડા જામપર ૮૨ ડાવરી
૨૦ ટગા ૪૧ ખાંડેક ૬૨ ગેડી    
૨૧ પલાંસવા ૪૨ મોડા ૬૩ સણવા