બંધ

જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર

અ.નં. વિગત ડાઉનલોડ
ગુજરાત (જાહેર સેવાનો સિટિઝન્સનો અધિકાર) અધિનિયમ, ૨૦૧૩. ડાઉનલોડ [અંગ્રેજી] [676 kb]
ગુજરાત (જાહેર સેવાના સિટિઝન્સનો અધિકાર) નિયમો, ૨૦૧૪ ડાઉનલોડ [અંગ્રેજી] [648 kb]
આર.સી.પી.એસ. એકટ ૨૦૧૩ અંતર્ગત અધિકારીઓની સંપર્ક વિગતો ડાઉનલોડ [Gujarati] [2143 KB]