બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
સુશ્રી પ્રવિણા ડી.કે આઈ.એ.એસ.કલેક્ટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટcollector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-25002002832-250430
શ્રી હનુમંતસિંહ એમ. જાડેજાનિવાસી અધિક કલેક્ટરadd-collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-25065002832-250430
શ્રી અતિરાગ ચપલોટ આઈ.એ.એસ.મદદનીશ કલેકટર અને સબ-ડિવિઝન મેજિસ્ટ્રેટ, ભુજpobhuj[at]gmail[dot]comપ્રથમ માળ, કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-2510072832-251007
શ્રી કે. સી કોરડીયાનાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીsto-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-2535102832-253510
શ્રી રીના ચૌધરીજીલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-25270302832-221453
શ્રી નીરવ બ્રહ્મભટ્ટલોક સંપર્ક અધિકારીproto-coll-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-252715
શ્રી એમ. એમ. કવાડીયાચીટનીશchitnis-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-252715

પોલિસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી મયુર પાટીલપોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વsp-east-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ02832-28023302832-280233
શ્રી પી.કે. ડીયોરાનાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વdysp-gandhi-ekutch[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ02832-28029002832-250233
શ્રી સૌરભ સિંઘપોલીસ અધીક્ષક કચ્છ પશ્ચિમsp-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલીસ અધીક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -37000102832-25096002832-250427
શ્રી જે. કે. જયસ્વાલનાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પશ્ચિમdysp-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -37000102832-25340502832-250427

પ્રાંત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી પી. ડી. જેતાવતપ્રાંત અધિકારી અબડાસાdcabdasa[at]gmail[dot]comનાયબ કલેકટર કચેરી, અબડાસા-37065502831-22208802831-222088
શ્રી જયકુમાર રાવલપ્રાંત અધિકારી અંજારsdmanjar[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી, અંજાર -37011002836-24334502836-243345
શ્રી કે. જી ચૌધરીપ્રાંત અધિકારી મુંદ્રાdcmundra45[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી, મુંદ્રા-37042102838-22311202838-223112
શ્રી પી. એ. જાડેજાપ્રાંત અધિકારી ભચાઉdcbhachau[at]gmail[dot]comનાયબ કલેકટર કચેરી, ભચાઉ -37014002837-22410102837-224102
શ્રી એમ. એમ. બરાસરાપ્રાંત અધિકારી નખત્રાણાsdm-nakht-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર કચેરી, નખત્રાણા-37061502835-22212202835-222122

મામલતદાર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એન.એલ.ડામોરમામલતદારmam-abdasa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, અબડાસા-37065502831-2213102831-22131
શ્રી એ.બી.મંદોરીમામલતદારmam-anjar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, અંજાર -37011002836-24258802836-242588
શ્રી ભગીરથસિંહ ઝાલામામલતદારmam-bhachau[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ભચાઉ -37014002837-22402602837-224026
શ્રી વિવેક બારહતમામલતદારmam-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ભુજ -37000102832-23083202832-230832
શ્રી મેહુલ ડાભાણીમામલતદારmam-gandhidham[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, ગાંધીધામ-37020102836-25027002836-226231
શ્રી જોગસિંહ દરબારમામલતદારmam-lakhapat[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, લખપત-37062502839-25292102839-252921
શ્રી અમિત ચૌધરીમામલતદારmam-mandavi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, માંડવી-37046502834-22271102834-222711
શ્રી ચિરાગ નિમાવતમામલતદારmam-mundra[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, મુંદ્રા-37042102838-22212702838-222127
શ્રી ભરતકુમાર દરજીમામલતદારmam-nakhtrana[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, નખત્રાણા-37061502835-22212402835-222124
શ્રી કેતનકુમાર ચૌધરીમામલતદારmam-rapar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, રાપર-37064502830-22000102830-220001

જીલ્લા પંચાયત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી ભવ્ય વર્મા આઈ.એ.એસ.જિલ્લા વિકાસ અધિકારીddo-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inજિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25008002832-250080
ડૉ. જે. ઓ. માઢકમુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીcdho[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]comજિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25220702832-252207
શ્રી દિનેશભાઈ મેણાત (ચાર્જ)જીલ્લા કૃષિ અધિકારીkutchdao[at]gmail[dot]comજિલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-22115502832-221155

તાલુકા પંચાયત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એ. એમ. શ્રીમાળીતાલુકા વિકાસ અધિકારી મુંદ્રાtdo[dot]mundra[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, મુંદ્રા-37042102838-22212802838-280263
શ્રી વી. પી. જોષીતાલુકા વિકાસ અધિકારી નખત્રાણાtdo[dot]nakhatrana[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, નખત્રાણા-37061502835-22261402835-222144
શ્રી ડી. સી. વ્યાસતાલુકા વિકાસ અધિકારી ભચાઉtdo[dot]bhachau[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, ભચાઉ-37014002837-22330202837-223302
શ્રી એસ. પી. રાઠોડતાલુકા વિકાસ અધિકારી ભુજtdo[dot]bhuj[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, ભુજ -37000102832-22171102832-256851
શ્રી એસ.સી. ભટ્ટતાલુકા વિકાસ અધિકારી, અબડાસાtdo[dot]abdasa[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, અબડાસા-37065502831-22255602831-222556
શ્રી વી. બી. ગોહિલતાલુકા વિકાસ અધિકારી માંડવીtdo[dot]mandvi[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, માંડવી-37046502834-22307902834-223079
શ્રી પી. કે. ચૌધરીતાલુકા વિકાસ અધિકારી ગાંધીધામtdo[dot]gandhidham[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, ગાંધીધામ-37020102836-28023602836-280263
શ્રી આર. એ. ત્રિવેદીતાલુકા વિકાસ અધિકારી અંજારtdo[dot]anjar[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, અંજાર -37011002836-24259502836-245757
શ્રી કે. વી. મોઢેરાતાલુકા વિકાસ અધિકારી રાપરtdo[dot]rapar[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, રાપર-37064502830-22000302830-220003
શ્રી વી. પી. જોષી (ચાર્જ)તાલુકા વિકાસ અધિકારી લખપતtdo[dot]dayapar[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, દયાપર-37062502839-23333402839-233334