બંધ

કોણ કોણ છે

કોણ કોણ છે વિભાગો મુજબ ફિલ્ટર

ફિલ્ટર

કલેક્ટર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી રીના ચૌધરીDistrict Supply OfficerCollector Office, Jilla Seva Sadan, Bhuj-37000102832-25270302832-221453
શ્રી આર. આર. ખાંભરામામલતદાર હકપત્રકCollector Office, Jilla Seva Sadan, Bhuj-37000102832-252715
કુમ પ્રવિણા ડી. કે.કલેક્ટરcollector-kut[dot]gujarat[at]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-25002002832-250430
શ્રી રીના ચૌધરીજેલ્લા પુરવઠા અધિકારીકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -37000102832-25270302832-221453
શ્રી કુલદિપસિંહ ઝાલાનિવાસી અધિક કલેક્ટરadd-collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-25065002832-250430
શ્રી કે. એમ. સોલંકીચીટનીશchitnis-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-252715
કુમ એસ.એમ.કાથડજિલ્લા પુરવઠા અધિકારીdso-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-22145302832-252703
શ્રી આર. જે. જાડેજા (આઇ / સી)નાયબ કલેક્ટર મ્ધ્યાહ્ન ભોજનdycoll-mdms-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-223952
કુમ એસ.એમ.કાથડનાયબ કલેક્ટર સ્ટેમ્પ ડ્યુટીsto-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-2535102832-253510
શ્રી એમ.બી.પ્રજાપતિનાયબ જિલ્લા ચુટણી અધિકારીdydeo[dot]kachchh[at]gmail[dot]comકલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -3700012832-22443602832-251691

પોલિસ

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રીમતી પરિક્ષીતા રાઠોડપોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વsp-east-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ02832-28023302832-280233
શ્રી પી.કે. ડીયોરાનાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પુર્વdysp-gandhi-ekutch[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક કચેરી, નજીકની અદાલત, ડીસી -5, ગાંધીધામ02832-28029002832-250233
શ્રી એમ.એસ.ભરાડાપોલીસ અધીક્ષક કચ્છ પશ્ચિમsp-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલીસ અધીક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -37000102832-25096002832-250427
શ્રી જે. કે. જયસ્વાલનાયબ પોલિસ અધિક્ષક કચ્છ પશ્ચિમdysp-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inપોલિસ અધિક્ષક શ્રી ની કચેરી, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ પાસે, ભુજ -37000102832-25340502832-250427

પ્રાંત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી ડી. કે. ઝાલાપ્રાંત અધિકારીdcabdasa[at]gmail[dot]comનાયબ કલેકટર કચેરી, અબડાસા-37065502831-22208802831-222088
શ્રી વી. કે. જોષીપ્રાંત અધિકારીsdmanjar[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી, અંજાર -37011002836-24334502836-243345
શ્રી કે. જી ચૌધરીપ્રાંત અધિકારીdcmundra45[at]gmail[dot]comનાયબ કલેક્ટર કચેરી, મુંદ્રા-37042102838-22311202838-223112
શ્રી પી. એ. જાડેજાપ્રાંત અધિકારીdcbhachau[at]gmail[dot]comcomનાયબ કલેકટર કચેરી, ભચાઉ -37014002837-22410102837-224102
શ્રી જી.કે.રાઠોડપ્રાંત અધિકારીsdm-nakht-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]inનાયબ કલેક્ટર કચેરી, નખત્રાણા-37061502835-22212202835-222122
શ્રી મનિષ ગુરવાણી (IAS)પ્રાંત અધિકારીpobhuj[at]gmail[dot]com1 લો માળ, જિલ્લા સેવા સદન કલેકટર કચેરી, ભુજ -37000102832-25100702832-251007

મામલતદાર કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
શ્રી એન.એલ.ડામોરમામલતદારmam-abdasa[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, અબડાસા-37065502831-2213102831-22131
શ્રી એ.બી.મંદોરીમામલતદારmam-anjar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, અંજાર -37011002836-24258802836-242588
શ્રી કે. જી. વાછાણીમામલતદારmam-bhachau[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ભચાઉ -37014002837-22402602837-224026
શ્રી યુ.એ. સુમરામામલતદારmam-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, ભુજ -37000102832-23083202832-230832
શ્રી સી.પી.હીરવાણીયામામલતદારmam-gandhidham[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, ગાંધીધામ-37020102836-25027002836-226231
શ્રી એ.એન.સોલંકીમામલતદારmam-lakhapat[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, લખપત-37062502839-25292102839-252921
શ્રી આર. બી. ડાંગીમામલતદારmam-mandavi[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, માંડવી-37046502834-22271102834-222711
શ્રી પી.એસ.વાઘેલામામલતદારmam-mundra[at]gujarat[dot]gov[dot]inમમલતદાર ઓફિસ, મુંદ્રા-37042102838-22212702838-222127
શ્રી એ.એન.સોલંકીમામલતદારmam-nakhtrana[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઓફિસ, નખત્રાણા-37061502835-22212402835-222124
શ્રી એચ.જી.પ્રજાપતિમામલતદારmam-rapar[at]gujarat[dot]gov[dot]inમામલતદાર ઑફિસ, રાપર-37064502830-22000102830-220001

જીલ્લા પંચાયત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
એ.એમ. વાણીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ કચેરી (પંચાયત)dy[dot]ddo[dot]pan[at]gmail[dot]comજીલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25132302832-251323
એ.એમ. વાણીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ કચેરી (આવક)dy[dot]ddo[dot]pan[at]gmail[dot]comજીલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25115002832-251323
ડૉ. કે જી. બ્રહ્મક્ષત્રિયનાયબ જિલ્લા વિકાસ કચેરીdyddo[dot]dev[at]gmail[dot]comજીલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25155602832-251556
પંકજકુમાર પાંડેજિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીcdho[dot]health[dot]kutch[at]gmail[dot]comજીલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-25220702832-252207
વાય.આઇ. સિહોરાજીલ્લા કૃષિ અધિકારીkutchdao[at]gmail[dot]comજીલ્લા પંચાયત,સુરમંદિર મલ્ટિપ્લેક્સ ની સામે-ભુજ -37000102832-22115502832-221155

તાલુકા પંચાયત કચેરી

નામ હોદ્દો ઇમેઇલ સરનામું ફોન ફેક્સ
એસ.પી.રાઠોડતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]nakhatrana[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, નખત્રાણા-37061502835-22261402835-222144
ડી.એ.પંચાલતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]bhachau[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, ભચાઉ-37014002837-22330202837-223302
એચ.એફ.ભટ્ટીતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]bhuj[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, ભુજ -37000102832-22171102832-256851
એલ.બી. ચૌહાણતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]abdasa[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, અબડાસા-37065502831-22255602831-222556
પી.કે.સ્વર્ણકરતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]mandvi[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, માંડવી-37046502834-22307902834-223079
આર.ડી. વ્યાસતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]gandhidham[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, ગાંધીધામ-37020102836-28023602836-280263
એમ.જી.વાયડાતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]mundra[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, મુંદ્રા-37042102838-22212802838-280263
ડી.જે. ચાવડાતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]anjar[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, અંજાર -37011002836-24259502836-245757
એચ.ડી.પરમારતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]rapar[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, રાપર-37064502830-22000302830-220003
એમ.વી.ભાલોડિયાતાલુકા વિકાસ અધિકારીtdo[dot]dayapar[at]gmail[dot]comતાલુકા પંચાયત, દયાપર-37062502839-23333402839-233334