બંધ

દસ્તાવેજો

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

દસ્તાવેજો
શીર્ષક તારીખ View / Download
DCH List 20/04/2021 જુઓ (185 KB)
જિલ્લા વસ્તી ગણતરી હેન્ડબુક ૨૦૧૧ ભાગ બી 06/09/2018 જુઓ (6 MB)
જિલ્લા વસ્તી ગણતરી હેન્ડબુક ૨૦૧૧ ભાગ એ 06/09/2018 જુઓ (7 MB)
જિલ્લા સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા ૨૦૧૬-૧૭ 06/09/2018 જુઓ (1 MB)
જીલ્લા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન યોજના પ્લાન ૨૦૧૭-૧૮ 06/09/2018 જુઓ (9 MB)
જિલ્લાનાં ગામોની સૂચિ 06/09/2018 જુઓ (991 KB)
જીલ્લા આંકડાકીય હેન્ડબુક ૨૦૧૬-૧૭ 06/09/2018 જુઓ (2 MB)
ઇતિહાસ અને કચ્છના શાસકો 12/09/2018 જુઓ (615 KB)
કચ્છ જીલ્લા પ્રોફાઇલ 05/09/2018 જુઓ (788 KB)