બંધ

પોલીસ

કચ્છ પૂર્વ વિભાગ પોલીસ સ્ટેશનો

ક્રમ નં. પોલીસ સ્ટેશન ટેલિફોન નંબર ઇમેઇલ
ગાંધીધામ એ ડીવીઝન ૦૨૮૩૬-૨૫૮૧૦૦ polstn-gandhi-kut[at]gurat[dot]gov[dot]in
ગાંધીધામ બી ડીવીઝન ૦૨૮૩૬-૨૩૩૭૫૨ gandhidham-gdam-pstn[at]gmail[dot]com
ગાંધીધામ મહિલા – ડીવીઝન ૦૨૮૩૬-૨૬૦૮૩૦ polstn-mahila-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
આડેસર ૦૨૮૦૬-૨૬૭૮૮૦ polstn-bhi-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
દુધઇ ૦૨૮૩૬-૨૮૭૨૩૨ polstn-anjar-kut[at]guj[dot]gov[dot]in
સામખયાળી ૦૨૮૩૭-૨૮૩૫૪૨ polstn-adh-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ભચાઉ ૦૨૮૩૭-૨૨૪૦૩૬ bhachau[dot]pstn[dot]gdam[at]gmail[dot]com
કંડલા ૦૨૮૩૬૨-૨૭૦૯૯૯ polstn-kandla-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ખડીર ૯૮૨૫૦૮૪૫૯૦ polstn-khadir-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૦ અંજાર ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૧૭ anjar[dot]pstn[dot]gdam[at]gmail[dot]com
૧૧ આદિપુર ૦૨૮૩૬-૨૬૦૬૧૫ polstn-adipur-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૨ લાકડીયા ૦૨૮૩૭-૨૭૩૩૩૨ siddharaj[dot]dabhi86[at]gmail[dot]com
૧૩ રાપર ૦૨૮૩૦-૨૨૦૦૧૩ polstn-rapar-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in

કચ્છ પશ્ચિમ વિભાગ પોલીસ સ્ટેશનો

ક્રમ નં પોલીસ સ્ટેશન ટેલિફોન નંબર ઇમેઇલ
ભુજ – એ ડિવિઝન ૦૨૮૩૨-૨૫૩૦૫૦ polstn-bhuj-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ભૂજ – બી ડિવિઝન ૦૨૮૩૨-૨૫૩૧૫૦ polstn-bhujrl-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ભુજ – મહિલા વિભાગ ૦૨૮૩૨-૨૨૬૩૬૬ polstn-mahila-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
માનકુવા ૦૨૮૩૨-૨૭૫૨૫૪ polstn-mankuva-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
પધ્ધર ૦૨૮૩૨૨-૨૭૦૧૧૧ polstn-padhar-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
ખાવડા ૦૨૮૦૩-૨૬૮૨૨૫ polstn-khav-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મુન્દ્રા ૦૨૮૩૮-૨૨૨૧૨૧ polstn-mundra-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મુન્દ્રા મરીન ૦૨૮૩૮-૨૨૪૦૭૭ polstn-mundra-marine-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
મંડવી ૦૨૮૩૪-૨૨૩૦૦૮ polstn-mandvi-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૦ મંડવી મરીન ૦૨૮૩૪-૨૨૩૩૫૮ polstn-mandvi-marine-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૧ ગઢશીશા ૦૨૮૩૪-૨૮૨૨૫૭ pi-pstn-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૨ નખત્રાણા ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૩૩ polstn-nakh-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૩ નિરોણા ૦૨૮૩૫-૨૭૭૭૨૯ Polstn-nirona-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૪ દયપર ૦૨૮૩૯૨-૨૩૩૩૩ polstn-daya-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૫ કોઠારા ૦૨૮૩૧-૨૮૨૨૩૩ polstn-koth-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૬ વાયોર ૦૨૮૩૧-૨૮૫૩૩૫ polstn-vay-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૭ નાલિયા ૦૨૮૩૧-૨૨૨૧૨૨ polstn-naliya-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૮ નારાયણ સરોવર ૦૨૮૩૯૨-૨૬૬૬૧૦ polstn-naraya-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૧૯ જાખૌ ૦૨૮૩૧-૨૮૭૨૩૩ polstn-jak-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨૦ જાખૌ મરીન ૦૨૮૩૧-૨૮૭૨૫૮ polstn-jak-marine-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
૨૧ નરા ૦૨૮૩૯-૨૬૫૧૩૩ polstn-nara-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in