બંધ

મત વિસ્તાર

સંસદીય મતવિસ્તાર – ૦૧ કચ્છ

વિધાનસભા મતવિસ્તાર – ૬

  1. અબડાસા
  2. માંડવી
  3. ભુજ
  4. અંજાર
  5. ગાંધીધામ
  6. રાપર