બંધ

માહિતી મેળવવાનો અધિકાર – કલેકટર કચેરી કચ્છ

અનુ. ક્ર. માહિતી ડાઉનલોડ લીંક
વ્યવસ્થાતંત્ર, કાર્યો અને ફરજો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૫૪ કે.બી.]
વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૧૨ કે.બી.]
નિર્ણય લેવાની ક્રિયાઓ અનુસરવાની પદ્ધતિ ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૧૨ કે.બી.]
કાર્યો કરવા માટે નક્કી કરેલા ધોરણો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૨ કે.બી.]
કાર્યો કરવા માટેના નિયમો, વિનિયમો, સુચનાઓ નિયમ સંગ્રહ અને દફતરો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૧૨ કે.બી.]
વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળની વ્યક્તિઓ પાસેના દસ્તાવેજોની કક્ષાઓ અંગેનું પત્રક ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૪ કે.બી.]
નીતિઘડતર અથવા નીતિના અમલ સંબંધી જનતાના સભ્યો સાથે સલાહ-પરામર્શ અથવા તેમના પ્રતિનિધિત્વ માટેની કોઈ વ્યવસ્થા હોય તો તેની વિગત ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૨ કે.બી.]
વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળના બોર્ડ, પરિષદ, સમિતિઓની વિગતો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૪ કે.બી.]
અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની માહિતી – પુસ્તિકા (ડિરેક્ટરી) ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૭૩ કે.બી.]
૧૦ વિનિયમોમાં જોગવાઈ કર્યા મુજબ મહેનતાણાની પદ્ધતિ સહીત દરેક અધિકારી અને કર્મચારીને મળતું માસિક મહેનતાણું ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૪૬ કે.બી.]
૧૧ પ્રત્યેક સંસ્થાને ફાળવાયેલ અંદાજપત્ર ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૯ કે.બી.]
૧૨ સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગે પદ્ધતિ ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૪૭ કે.બી.]
૧૩ રાહતો, પરમીટ કે અધિકૃત અંગેની વિગતો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૩૨ કે.બી.]
૧૪ વીજાણુંરૂપે ઉપલભ્ય માહિતી ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૨ કે.બી.]
૧૫ માહિતી મેળવવા માટે નાગરિકોને ઉપલભ્ય સવલતોની વિગતો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૦ કે.બી.]
૧૬ જાહેર માહિતી અધિકારી/સહાયક જાહેર માહિતી અધિકારી/એપલેટ અધિકારીની વિગતો ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૩૭ કે.બી.]
૧૭ અન્ય ઉપયોગી માહિતી ડાઉનલોડ [ગુજરાતી] [૧૧ કે.બી.]