વહીવટી માળખું

કચ્છ જિલ્લાનું વહીવટી માળખું

કલેકટર કચેરી ૫ોલીસ વિભાગ રેવેન્યુ સબ ડીવીઝ (પ્રાંત) તાલુકાઓની સંખ્યા ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા ગામોની સંખ્યા સંસદ મતદાર ક્ષેત્ર વિધાનસભા મતદાર ક્ષેત્ર
૧૦ ૬૩૨ ૯૨૪