બંધ

વહીવટી માળખું

કચ્છ જિલ્લાનું વહીવટી માળખું

કલેકટર કચેરી ૫ોલીસ વિભાગ રેવેન્યુ સબ ડીવીઝ (પ્રાંત) તાલુકાઓની સંખ્યા ગ્રામ પંચાયતોની સંખ્યા ગામોની સંખ્યા સંસદ મતદાર ક્ષેત્ર વિધાનસભા મતદાર ક્ષેત્ર
૧૦ ૬૩૨ ૯૨૪