બંધ

સમાજ કલ્યાણ

સામાજિક કલ્યાણ વિભાગનો વિસ્તાર નીચે પ્રમાણે સમાજના વંચિત લોકોના આર્થિક વિકાસ અને સશક્તિકરણને સુનિશ્ચિત કરવા છે:

  • અનુસૂચિત જાતિ
  • વિકસતી જાતિ
  • સામાજિક અને આર્થિક પછાત વર્ગો
  • લઘુમતી સમુદાયો
  • શારીરિક અને માનસિક રીતે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ

 

અનાથ, નિરાધાર, ભિખારી અને વૃદ્ધો માટે આ વિભાગ દ્વારા કલ્યાણ યોજનાઓનો અમલ પણ કરવામાં આવે છે

આ વિભાગ દ્વારા અમલમાં મૂકાયેલી કલ્યાણ યોજનાઓ મુખ્યત્વે નીચે પ્રમાણે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે.

  • શિક્ષણ
  • આર્થિક કલ્યાણ
  • આરોગ્ય અને હાઉસિંગ
  • અન્ય યોજનાઓ

 

જિલ્લા નિયામક, અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ કચેરી

બહુમાળી ભવન બ્લોક-૧૦૫/૧૦૫,

ભૂજ (કચ્છ) ૩૭૦૦૦૧

ફોન  – ૦૨૮૩૨-૨૨૦૬૨૧

ઇમેલ – swo-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in

 

જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી

સમાજ કલ્યાણ શાખા,

જીલ્લા પંચાયત કચેરી, ભુજ (કચ્છ) ૩૭૦૦૦૧

ફોન  – ૦૨૮૩૨-૨૨૦૬૫૪

 

જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી (વિકસતી જાતિ)

બ્લોક નં. ૪, ભોઇ તળયું, બહુમાળી ભવન,

ભૂજ (કચ્છ) ૩૭૦૦૦૧

ફોન – ૦૨૮૩૨-૨૨૧૭૫૧

ફેક્ષ – ૦૨૮૩૨-૨૨૧૭૫૧

ઇમેલ – swo-ddcw-bhuj[at]gujarat[dot]gov[dot]in

 

જીલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી

નાગરિક સોસાયટી નજીક ભુજ (કચ્છ) ૩૭૦૦૦૧

ફોન – ૦૨૮૩૨-૨૫૬૦૩૮

ઇમેલ  – dsdo-kut[at]gujarat[dot]gov[dot].in

 

ગુજરાત અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ

૧૨૨ બહુમાળી ભવન, ભુજ (કચ્છ): ૩૭૦૦૦૧

ફોન – ૦૨૮૩૨-૨૨૩૦૧૩

 

જિલ્લા બાળ સંરક્ષણ એકમ

૪૦૨ બહુમાળી ભવન, ભુજ (કચ્છ): ૩૭૦૦૦૧

ફોન – ૦૨૮૩૨-૨૫૨૬૧૩

ઇમેલ – dcpu[dot]kutch@gmail[dot]com