બંધ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચ્છ

કચેરીની કામગીરી

  • તાબાની કચેરીનું કંટ્રોલિંગ કરવું.
  • તાબાની કચેરીનું ઇન્સપેક્શન કરવું.
  • તાબાની કચેરી માંથી વિગતવાર માહીતી હેડ કચેરીમાં મોકલવી.
  • હાલમાં રી-સરવેની કામગીરી ચાલુમાં હોઇ પ્રમોલગેશન બાદના વાંધાની માપણી
  • ડી.આઇ.એલ.આર.માં થઇ આવતા તેના હુકમો કરવા.
  • રી-સરવે કામગીરી માં એજન્સી દ્વારા નવેસરથી માપણી કરેલ હોઇ તેવા ગામોનું પ્રમોલગેશન કરવું.

સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ લેન્ડ રેકર્ડઝ કમ એકત્રીકરણ અધિકારી કચેરીની તાંબાની કચેરીઓ-

  • ડીસ્ટ્રીક્ટ ઇનસ્પેક્ટર લેન્ડ રેકર્ડઝ (ડી.આઇ.એલ.આર) કચ્છ
  • સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી, ભુજ કચ્છ
  • સિટી સરવે સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ કચેરી, અંજાર કચ્છ

 

સરનામુ: જિલ્લા મોજણી સેવા સદન

સરવે ભુવન, પ્રથમ માળે

મુદ્રા રોડ, ભુજ (કચ્છ) ૩૭૦૦૦૧

ફોન નંબર ૦૨૮૩૨-૨૩૦૩૧૪

ઇ-મેલ – slr-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in