બંધ

હેલ્પલાઇન

હેલ્પલાઇન નંબર

કચેરી ટેલીફોન નંબર

જિલ્લા ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર હેલ્પલાઇન

૦૨૮૩૨-૧૦૭૭
બચાવ અને રાહત કમિશનર ૧૦૭૦
આપતી વ્યવસ્થાપન નિયંત્રણ ખંડ ૦૨૮૩૨-૨૫૨૩૪૭
નાયબ કલેકટર (સિવિલ ડિફેન્સ) ૦૨૮૩૨-૨૩૦૬૦૩
એમ્બ્યુલન્સ ૧૦૮
પોલીસ ૧૦૦
પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ એસપી પૂર્વ ૦૨૮૩૬-૨૨૭૯૩૪
પોલીસ કન્ટ્રોલ રૂમ એસપી પશ્ચિમ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૯૬૦ / ૨૫૩૫૯૩
પશુ ઇમર્જન્સી હેલ્પ લાઇન ૧૯૬૨
નાગરિક કૉલ સેન્ટર ૧૫૫૩૦૦
બાળ હેલ્પલાઇન ૧૦૯૮
મહિલા હેલ્પલાઇન ૧૦૯૧ / ૧૮૧
ક્રાઈમ સ્ટોપર (ગુના નીવારણ્) ૧૦૯૦
અન્ન અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન ૧૯૬૭ / ૧૮૦૦-૨૩૩-૫૫૦૦
ગુજરાત ઉપભોક્તા હેલ્પલાઇન ૧૮૦૦-૨૩૩-૦૨૨૨
કિશાન કોલ સેન્ટર ૧૫૫૧ / ૧૮૦૦-૧૮૧-૧૫૫૧

ફાયર સ્ટેશન

ક્રમ નં મથક નું નામ ટેલી્ફોન નંબર
ફાયર સ્ટેશન ભૂજ નગરપાલિકા ૦૨૮૩૨-૨૯૯૦૮૦
ફાયર સ્ટેશન માંડવી નગરપાલિકા ૦૨૮૩૪-૨૨૩૦૧૦
ફાયર સ્ટેશન ભચાઉ નગરપાલિકા ૦૨૮૩૨-૨૨૪૦૨૮
ફાયર સ્ટેશન ગાંધીધામ નગરપાલિકા ૦૨૮૩૬-૨૨૬૫૭૩
ફાયર સ્ટેશન રાપર નગરપાલિકા ૦૨૮૩૦-૨૨૦૦૧૧
ફાયર સ્ટેશન અંજાર નગરપાલિકા ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૪૪
ફાયર સ્ટેશન કંડલા પોર્ટ, કાંડલા ૦૨૮૩૬-૨૭૦૧૭૬
ફાયર સ્ટેશન કન્ટ્રોલ રૂમ અદાણી પોર્ટ મુંદ્રા ૯૮૭૯૧૧૪૯૯૬ / ૦૨૮૩૮૨૫૫૮૦૧
ફાયર સ્ટેશન ઇફકો કાંડલા ૦૨૮૩૬-૨૭૦૩૫૨
૧૦ ફાયર સ્ટેશન એફ.ઓ.સી.ટી.ટી. કંડલા ૦૨૮૩૬-૨૭૦૯૮૭
૧૧ ફાયર સ્ટેશન કન્ટ્રોલ રૂમ ગેઇલ (ઈન્ડિયા) લક્કડિયા (ભાચાઉ) ૯૨૨૮૦૦૩૬૭૩ / ૮૪૬૯૬૯૮૩૨૩

પ્રાંત આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કંટ્રોલ રૂમ હેલ્પલાઈન

ક્રમ નં પ્રાંત નુ નામ ટેલી્ફોન નંબર
ભુજ ૦૨૮૩૨-૨૫૧૦૦૭
અંજાર ૦૨૮૩૬-૨૪૩૩૪૫
ભચાઉ ૦૨૮૩૭-૨૨૪૧૦૧
મુંદ્રા ૦૨૮૩૮-૨૨૨૧૨૭
નખત્રાણા ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૨૨
અબડાસા ૦૨૮૩૧-૨૨૨૧૮૮

તાલુકા આપત્તિ વ્યવસ્થાપન કંટ્રોલ રૂમ હેલ્પલાઈન

ક્રમ નં તાલુકાનુ નામ ટેલી્ફોન નંબર
અબડાસા ૦૨૮૩૧-૨૨૧૩૧
અંજાર ૦૨૮૩૬-૨૪૨૫૮૮
ભચાઉ ૦૨૮૩૭-૨૨૪૦૨૬
ભુજ ૦૨૮૩૨-૨૩૦૮૩૨
ગાંધીધામ ૦૨૮૩૬-૨૦૨૭૦
લખપત ૦૨૮૩૯-૨૫૨૯૨૧
માંડવી ૦૨૮૩૪-૨૨૨૭૧૧
મુંદ્રા ૦૨૮૩૮-૨૨૨૧૨૭
નખત્રાણા ૦૨૮૩૫-૨૨૨૧૨૪
૧૦ રાપર ૦૨૮૩૦-૨૨૦૦૦૧