બંધ

આંકડાકીય અહેવાલ

Filter Document category wise

ફિલ્ટર

આંકડાકીય અહેવાલ
શીર્ષક તારીખ View / Download
જિલ્લા સામાજિક-આર્થિક સમીક્ષા ૨૦૧૬-૧૭ 06/09/2018 જુઓ (1 MB)
જીલ્લા આંકડાકીય હેન્ડબુક ૨૦૧૬-૧૭ 06/09/2018 જુઓ (2 MB)