બંધ
  • શરૂઆત: 01/11/2018
  • અંત: 20/02/2019

સ્થળ: ધોરડો

  • ટેન્ટ સિટી
  • સફેદ રણ
  • ટેન્ટ સિટી નાઇટ વ્યૂ
  • ટેન્ટ સિટી
  • સફેદ રણ
  • ટેન્ટ સિટી નાઇટ વ્યૂ