બંધ

ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ. જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “દિકરી રુડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક

ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ. જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “દિકરી રુડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ. જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે “દિકરી રુડી સાચી મુડી” ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક 12/09/2018 જુઓ (49 KB)