બંધ

બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (નામ અટકમાં સુધારો અને કલેરીકલ ભૂલ માટે) નમૂના નં. – ૬અ

બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (નામ અટકમાં સુધારો અને કલેરીકલ ભૂલ માટે) નમૂના નં. – ૬અ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
બારકોડેડ રેશનકાર્ડમાં સુધારો કરાવવા બાબત (નામ અટકમાં સુધારો અને કલેરીકલ ભૂલ માટે) નમૂના નં. – ૬અ 04/09/2018 જુઓ (452 KB)