બંધ

બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ

બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ
શીર્ષક તારીખ વર્ણન સરનામું View / Download
બિન અનામત કક્ષાના આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો(નોકરીઓ તેમજ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં પ્રવેશ માટે) મેળવવા માટેનું અરજી ફોર્મ 04/09/2018 જુઓ (344 KB)