બંધ

નગરપાલિકાઓ

અંજાર નગરપાલિકા

વીર ભગતસિંહ ભવન, અંજાર-કચ્છ

ઇમેઇલ : np_anjar[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-242544

ગાંધીધામ નગરપાલિકા

પ્લોટ નં -૩૫, સેક્ટર -૯, ગાંધીધામ-કચ્છ 02836-231610

ઇમેઇલ : np_gandhidham[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-226573
Pincode: 370201

નખત્રાણા નગરપાલીકા

નખત્રાણા નગરપાલીકા - ૩૭૦૬૧૫

ઇમેઇલ : npnakhtrana2023[at]gmail[dot]com
ફોન : 02835-222122
Pincode: 370615

ભચાઉ નગરપાલીકા

ટાઉન હોલ સામે ભચાઉ (કચ્છ)

ઇમેઇલ : np_bhachau[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02837-224028

ભુજ નગરપાલીકા

જયંત ખત્રી માર્ગ ભુજ - કચ્છ ૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : np_bhuj[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02832-253805

માંડવી નગરપાલિકા

માંડવી નગરપાલિકા માંડવી-કચ્છ

ઇમેઇલ : np_mandavik[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02834-223010

મુન્દ્રા- બારોઇ નગરપાલિકા

ડાયમંડ સોસાયટી, મુન્દ્રા-ગુંદાલા રોડ, બારોઇ - કચ્છ

ઇમેઇલ : mundrabaroi[dot]municipality[at]gmail[dot]com
ફોન : 9875021834
Pincode: 370421

રાપર નગરપાલિકા

રાપર નગરપાલિકા રાપર-કચ્છ

ઇમેઇલ : np_rapar[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02830-220011