બંધ

બેંકો

એક્સિસ બેંક

પ્લોટ નંબર 13/14, જ્યુબિલી સર્કલ, ભુજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 18604195555
વેબસાઇટ લિંક : https://www.axisbank.com/

કોર્પોરેશન બેંક

લોટસ કોલોની, મધાપર, ભૂજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 02832-226466
વેબસાઇટ લિંક : https://corpbank.com/

દેના બેંક – ઝોનલ ઑફિસ

ઝોનલ ઑફિસ દેના બેંક ભુજ, જુબિલી રોડ, માધાપર, ભુજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 02832-221064
વેબસાઇટ લિંક : https://www.denabank.com/

પંજાબ નેશનલ બેંક

સ્ટેશન રોડ, લાલ ટેકરી, ભુજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 18001802222
વેબસાઇટ લિંક : https://www.pnbindia.in/

બેંક ઓફ ઇન્ડિયા

હોસ્પિટલ રોડ, વિજય નગર, ભુજ, કચ્છ, ગુજરાત 370001

ફોન : 02832-255371
વેબસાઇટ લિંક : https://www.bankofindia.co.in/

બેંક ઓફ બરોડા – પ્રાદેશિક કાર્યાલય

પ્રથમ માળ, ધનરાજ બિલ્ડિંગ, કૉલેજ રોડ, ભુજ - 370001

ફોન : 02832-229712
વેબસાઇટ લિંક : https://www.bobibanking.com/

ભુજ મર્કન્ટાઇલ કો-ઑપરેટિવ બેંક લિમિટેડ

મહેન્દ્ર એપાર્ટમેન્ટ, હોસ્પિટલ રોડ, હોસ્પિટલ રોડ, ભુજ, ગુજરાત 370001

ફોન : 02832-229504
વેબસાઇટ લિંક : http://www.bhujbank.com/