બંધ

વીજળી

પીજીવીસીએલ અંજાર ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ અંજાર ડીવીઝન, પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, અંજાર-કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eeanjar[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02836-242546
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ગાંધીધામ ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ ગાંધીધામ ડીવીઝન ડીસી-2, આનંદ માર્ગ શાળા પાસે, રામ બાગ રોડ, ગાંધીધામ - કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eegdham[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02836-258700
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ નખત્રાણા ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર પીજીવીસીએલ નખત્રાણા ડીવીઝન અક્ષ પાર્ક, આનંદનગર, નેર જલારામ ટેમ્પલ, નખત્રાણા - કચ્છ

ઇમેઇલ : eenaliya[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02837-222164
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ભચાઉ ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, પીજીવીસીએલ ભચાઉ ડીવીઝન દૂધઈ રોડ, ભચાઉ - કચ્છ

ઇમેઇલ : eebhachau[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02837-224031
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ભુજ ડીવીઝન

કાર્યપાલક ઇજનેર, ઑપૉપૉસ્ટ્રિયા રોડ, પીજીવીસીએલ કમ્પાઉન્ડ ભુજ- કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eebhuj[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02832-224078
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ ભુજ સર્કલ ઑફિસ

અધિક્ષક ઇજનેર, પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, હોસ્પિટલ રોડ, પીજીવીસીએલ સર્કલ ઓફિસ ભુજ

ઇમેઇલ : sebhj[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02832-253550-258050

પીજીવીસીએલ મંડવી ડિવીજન

કાર્યપાલક ઇજનેર, જી.ટી. ગ્રાઉન્ડ નજીક, લજારા રોડ, ઓપી. માંડવી પોલીસ સ્ટેશન, માંડવી - કચ્છ

ઇમેઇલ : do[dot]eemandvi[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02834-222637
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/

પીજીવીસીએલ સર્કલ ઓફિસ અંજાર

અધિક્ષક ઇજનેર, પાવર હાઉસ કંપાઉંડ, રોટરી હોલ સામે, એસટી બસ સ્ટોપ પાછળ, અંજાર- કચ્છ

ઇમેઇલ : seanjar[dot]pgvcl[at]gebmail[dot]com
ફોન : 02836-244580
વેબસાઇટ લિંક : http://www.pgvcl.com/