બંધ

શાળાઓ

આર્મી પબ્લિક સ્કૂલ

ભુજ (કચ્છ) મીલેટ્રી સ્ટેશન ગુજરાત ૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : armyschool_bhuj[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02832-223309

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ઈફ્કો

ઇફકો ટાઉનશીપ, ઉદયનગર ગાંધીધામ કચ્છ-૩૭૦૨૦૩

ઇમેઇલ : kviffcogd[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-221288
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kviffcogim.org

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ૨

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ૨, આર્મી, ભૂજ, કચ્છ -૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : kvabss2005[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02832-257067
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kv2armybhuj.org

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય, એર ફોર્સ સ્ટેશન

એર ફોર્સ સ્ટેશન નલીયા, તાલુકો - અબડાસા, જિલ્લો -કચ્છ, ગુજરાત - ૩૭૦૬૫૫

ઇમેઇલ : kv_naliya[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02831-278228
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kvafsnaliya.com

કેન્દ્રીય વિધ્યાલય ૧

એર ફોર્સ સ્ટેશન મેઇન ગેટ સામે, ખાવડા રોડ, ભુજ - ૩૭૦૦૦૧ ગુજરાત

ઇમેઇલ : kvafsbuj[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02832-244100
વેબસાઇટ લિંક : http://www.kv1bhuj.org

જવાહર નવોદય વિદ્યાલય

પોસ્ટ - ડુમરા, તાલુકો - અબડાસા, જિલ્લો - કચ્છ, પિન કોડ - ૩૭૦૪૯૦

ઇમેઇલ : jnvkutch[at]gmail[dot]com
ફોન : 02831-283234
વેબસાઇટ લિંક : http://www.jnvkutch.org