બંધ

અંજાર પી.જી.ડી. એચ.આર.એમ. કૉલેજ

સર્વે નો.૧૫૬, મેઘપર – કુંભારડી, અંજાર – કચ્છ.

ઇમેઇલ : pgdhrm_2008[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-394174
વેબસાઈટ : http://www.aes.wdu.in