બંધ

અંજાર પી.જી.ડી.એસ.પી.એમ. કૉલેજ

સર્વે નો:૧૫૬, મેઘપર-કુંભારડી, અંજાર- કચ્છ

ઇમેઇલ : pgdhrm2008[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-394174
વેબસાઈટ : http://www.aes.wdu.in