બંધ

આર્મી પબ્લિક સ્કૂલ

ભુજ (કચ્છ) મીલેટ્રી સ્ટેશન ગુજરાત ૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : armyschool_bhuj[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02832-223309