બંધ

એસ.ડી શેઠિયા કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશન

અંજાર રોડ, મુંદ્રા - કચ્છ 370 421

ઇમેઇલ : sdsbeb54[at]yahoo[dot]com[dot]in
ફોન : 02838-222156
વેબસાઈટ : http://www.sdsbedmundra.org