બંધ

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ઈફ્કો

ઇફકો ટાઉનશીપ, ઉદયનગર ગાંધીધામ કચ્છ-૩૭૦૨૦૩

ઇમેઇલ : kviffcogd[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02836-221288
વેબસાઈટ : http://www.kviffcogim.org