બંધ

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ૨

કેન્દ્રીય વિદ્યાલય ૨, આર્મી, ભૂજ, કચ્છ -૩૭૦૦૦૧

ઇમેઇલ : kvabss2005[at]yahoo[dot]com
ફોન : 02832-257067
વેબસાઈટ : http://www.kv2armybhuj.org