બંધ

ભોજાય સર્વોદય ટ્રસ્ટ

ભોજાય, તાલુકો: મંડવી કચ્છ ૩૭૦૪૫૦

ઇમેઇલ : bhojayhospital[at]yahoo[dot]co[dot]in
ફોન : 02834-278602