બંધ

વીરાયતન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ કમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન એન્ડ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન

જખણીયા રોડ, માંડવી- કચ્છ

ઇમેઇલ : bba[dot]veerayatan[at]gmail[dot]com
ફોન : 02834-275268
વેબસાઈટ : http://www.veerayatan.org