બંધ

શ્રી જે.બી. ઠક્કર કોમર્સ કોલેજ

કોલેજ રોડ, ભુજ – કચ્છ. ૩૭૦ ૦૦૧

ઇમેઇલ : jbtcollegebhuj[at]gmail[dot]com
ફોન : 02832-220596