બંધ

શ્રી રાજભાઈ પટેલ કોમર્સ કોલેજ, (અંગ્રેજી અને ગુજરાતી માધ્યમ)

પોસ્ટ બોક્સ નંબર: 23, વોર્ડ નં. 6 / એ, આદિપુર - કચ્છ

ઇમેઇલ : rpcce-2011[at]rediffmail[dot]com
ફોન : 02836-232560