બંધ

શ્રી સ્વ. અનિરુધ જયંતીલાલ પરસોત્તમ ભાનુશાલી આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ

મોથાળા પો. કનકપુર રોડ, તા. અબડાસા - કચ્છ.

ઇમેઇલ : ajpbkanakpar2011[at]gmail[dot]com
ફોન : 02831-272372