બંધ

ડિજિટલ ગુજરાત

વિવિધ નાગરિક સેવાઓ ઑનલાઇન પૂરી પાડવામાં આવે છે

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્ર

જે તે તાલુકાની મામલતદાર કચેરી
સ્થળ : તાલુકા મામલતદાર કચેરીએ, જન સેવા કેન્દ્ર | શહેર : તમામ તાલુકા મથકે
ફોન : 18002335500