બંધ

વિદ્યાર્થી કોર્નર

વિદ્યાર્થી શિષ્યવૃત્તિ માટે

 • ઉચ્ચ શિક્ષણ યોજના
 • ફેલોશિપ યોજના
 • સંશોધન શિષ્યવૃત્તિ
 • સરકારી કોલેજોના વિદ્યાર્થી માટે શિષ્યવૃત્તિ
 • ઇબીસી ફી ઉત્સર્જન યોજના
 • વૉર કન્સેપ્શન યોજના
 • બીસીકે – ૭૮ પોસ્ટ એસ.એસ.સી. કન્યા (એસ.બી.સી.સી.) માટે શિષ્યવૃત્તિ
 • બીસીકે -૧૭૭ પોસ્ટ એસ.એસ.સી. કન્યા માટે શિષ્યવૃત્તિ (એનડીટીએનટી)
 • બીસીકે -૮૧ પોસ્ટ એસ.એસ.સી. છોકરાઓ (એસ.બી.સી.સી.) માટે શિષ્યવૃત્તિ
 • છોકરાઓ માટે બીસીકે-૧૩૮ પોસ્ટ એસ.એસ.સી. શિષ્યવૃત્તિ (એન.ડી.ડી.ટી.ટી.)
 • બીસીકે -૮૦ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ સહાય મેડિકલ, એન્જિનિયરિંગ, ડિપ્લોમા સ્ટુડન્ટ્સ (સેબીસી) માટે
 • મેડિકલ, એન્જિનીયરીંગ સ્ટુડન્ટ્સ (બીસીકે -૭૯) ફૂડ બીલ સહાય, એસ.બી.સી.સી.
 • બીસીકે -૮૩ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટિપેન્ડ યોજના ટેકનિકલ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો (સેબીસી) માટે
 • બીસીકે -૮૩ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટિપેન્ડ યોજના ટેકનિકલ અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો (ઇબીસી) માટે
 • બીસીકે -૮૩ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટાઇપેન્ડ યોજના તકનીકી અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો (લઘુમતી) માટે
 • બીસીકે -૧૩૯ સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટિપેન્ડ યોજના તકનીકી અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમો (એનડીટીએનટી)
 • એમ.ફિલ, પીએચડી વિદ્યાર્થીઓ (બી.બી.સી.) માટે બીસીકે -૯૮ ફેલોશિપ યોજના
 • બીસીકે -૮૨ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ (સેબીસી)
 • બીસીકે -૮૨ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ (ઇબીસી)
 • બીસીકે -૮૨ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિષ્યવૃત્તિ (લઘુમતી)
 • ડૉ. આંબેડકર અને ઇંદિરા ગાંધી ઓપન યુનિવર્સિટી (એસ.બી.સી.સી.) ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બીસીકે-૮૧ સી શિષ્યવૃત્તિ.
 • બીસીકે -૩૨૫ એન.ટી.ડી.ટી.ટી. વિદ્યાર્થીઓ માટે શૈક્ષણિક સહાય, સ્વ નાણાંકીય કોલેજમાં અભ્યાસ (એન.ડી.ડી.ટી.ટી.)
 • કૉલેજ જોડાયેલા છાત્રાલયોમાં વીકેવાય -૧૫૭ ફૂડ બિલ સહાય
 • વીકેવય ૧૬૪ તબીબી, ઇજનેરી, ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમોના પ્રથમ વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ માટે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ સહાય
 • વીકેવાય -૧૫૮ આઈટીઆઈ અભ્યાસક્રમો માટે સ્વામી વિવેકાનંદ સ્ટીપેન્ડ યોજના (ડિપ્લોમા ટેકનિકલ પ્રોફેશનલ અને ઔદ્યોગિક અભ્યાસક્રમો)
 • વી.કે.વાય.-૧૫૬ એસ.ટી. કન્યાઓ માટે પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશિપ વાર્ષિક પરિવારની આવક ૨.૫૦ લાખથી વધુ છે
 • સરકારી સમરસ છાત્રાલય માટે એડમિશન લાગુ કરો
 • સમરસ હોસ્ટેલ માટે એડમિશન રિન્યુ
 • એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓની પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ માટે છત્રી યોજના
 • બીસીકે -૧૨ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટલ એસસીના વિદ્યાર્થીઓ માટે સહાય (તબીબી, ઇજનેરી, ડિપ્લોમા વિદ્યાર્થીઓ માત્ર)
 • એસસી વિદ્યાર્થીઓ માટે બીસીકે -૧૦ ફૂડ બિલ સહાય
 • એસસી કન્યાઓના વિદ્યાર્થી માટે બીસીકે -૫ પોસ્ટ મેટ્રિક સ્કોલરશિપ (૨.૫૦ લાખ કરતાં વધુ વાર્ષિક કુટુંબ આવક ધરાવતી) (રાજ્ય સરકાર યોજના)
 • એસસી વિદ્યાર્થીઓ માટે બીસીકે-6.1 પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (ભારત સરકાર યોજના)
 • એસ.સી. વિદ્યાર્થીઓ માટે એમ.ફિલ, પીએચડી માટે બીસીકે -11 ફેલોશિપ યોજના
 • બીસીકે -૧૩ શિષ્યવૃત્તિ / આઇ.ટી.આઈ. / વ્યવસાયિક અભ્યાસક્રમો માટે એસ.સી. વિદ્યાર્થીઓ માટે શિષ્યવૃત્તિ
 • બીસીકે -૮૧ એ ઓબીસી વિદ્યાર્થીઓ માટે ભારત સરકારની પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ
 • એસસી વિદ્યાર્થીઓ માટે બીસીકે -૬ પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (ભારત સરકાર યોજના) (ફક્ત ફ્રીશીપ કાર્ડ વિદ્યાર્થી)
 • એસ.ટી. વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ માટે છત્રી યોજના પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (ફક્ત ફ્રીશીપ કાર્ડ / તબીબી લોન વિદ્યાર્થી)
 • કન્યાઓ માટે પોસ્ટ-મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ (વાર્ષિક પારિવારિક આવક 2.50 લાખથી વધુ) (ફ્રીશીપ કાર્ડ / મેડિકલ લોન સ્ટુડન્ટ)

મુલાકાત: https://www.digitalgujarat.gov.in

જન સેવા કેન્દ્રો પર

તાલુકાના મામલતદાર કચેરીના જન સેવા કેન્દ્રો પર
સ્થળ : તાલુકાના મામલતદાર કચેરીના જન સેવા કેન્દ્રો પર | શહેર : તાલુકાના મુખ્ય મથકે | પીન કોડ : 1
ફોન : 18002335500