બંધ

શ્રી અમિત અરોરા, આઈ.એ.એસ.

કલેક્ટર કચેરી, જિલ્લા સેવા સદન, ભૂજ -370001

ઇમેઇલ : collector-kut[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : કલેક્ટર અને જીલ્લા મેજીસ્ટ્રેટ
ફોન : 02832-250020
ફેક્સ નંબર : 02832-250430