બંધ

શ્રી કેતનકુમાર ચૌધરી

મામલતદાર ઑફિસ, રાપર-370645

ઇમેઇલ : mam-rapar[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02830-220001
ફેક્સ નંબર : 02830-220001