બંધ

શ્રી બીજલભાઈ પરમાર

મામલતદાર ઓફિસ, નખત્રાણા-370615

ઇમેઇલ : mam-nakhtrana[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02835-222124
ફેક્સ નંબર : 02835-222124