બંધ

શ્રી ચિરાગ નિમાવત

મામલતદાર ઓફિસ, મુંદ્રા-370421

ઇમેઇલ : mam-mundra[at]gujarat[dot]gov[dot]in
હોદ્દો : મામલતદાર
ફોન : 02838-222127
ફેક્સ નંબર : 02838-222127